مهندسی,مهندسی صنایع,مهندسی برق,مقاله,دانلود مقاله,دانلود مقاله مهندسی,دانلود جزوه مهندسی,کنکور مهندسی,پایان نامه مهندسی,مهندسی ریاضی,سایت علمی,اخبار علمی,سایت آموزشی,اخبار آموزشی,مقاله آموزشی,آموزش,مهندس

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

دسته بندی : مهندسی صنایع ایران تاریخ : سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

بسمه تعالی

استانداران محترم سراسر کشور

با سلام و احترام

به گزارش پایگاه خبری مهندسین نیوز _ مرجع اخبار نظام مهندسی کشور، به پیوست شیوه نامه تبصره ۲ ماده ۲۴ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۸۳ که جایگزین متون قبلی شده و از این تاریخ لازم الاجرا می باشد. برای استحضار و دستور ابلاغ به کلیه شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان جهت اجرا و رعایت آن ارسال می گردد.

شیوه نامه جدید انتخاب <a href=مهندس ناظر”/>

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

ناظر: شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت ساختمان طبق ماده ۱۴ قانون پس از معرفی سازمان استان توسط کارفرما تعیین می شود و نظارت بر عملیات ساختمانی را عهده دار است.

نظارت: مجموعه وظایف و خدماتی که توسط ناظر ساختمان برای حصول اطمینان از انطباق عملیات ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه ساختمان نقشه ها، ضوابط شهرداری ، مقررات ملی ساختمان و رعایت مفاد پیمانکاری به کار فرما ارائه می شود.

نظارت مستمر: نظارتی که دارایدو وجه استمرار مرحله ای و زمانی است. استمرار مرحله ای شامل نظارت پیوسته بر تمام مراحل عملیات ساختمانی بدون انقطاع هیج مرحله ای از آن و استمرار زمانی نظارت بر عملیات ساختمانب در فاصله زمانی متناسب با نوع کار و نوع پروژه.

ماده ۲ – فرایند انتخاب ناظر:

الف – به منظور انتخاب ناظر، سازمان استان موظف است فهرست ناظران حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت از وزارت راه و شهرسازی که مایلند وظیفه ی نظارت را بپذیرند، به تفکیک رشته و براساس حروف االفبا و با ذکر تاریخ اعتبار پروانه اشتغال به کار ، حدود صلاجیت و مقدار ظرفیت اشتغال به کار آنان از حیث زیربنا و تعداد کار باقیمانده قابل پذیرش آنان تهیه کرده و به شیوه مناسب از قبیل نشر مناسب در وبگاه رسمی سازمان استان محل دفتر مرکز و دفاتر نمایندگی سازمان استان در دسترس همگان قرار دهد و اطلاعات آن را حداکثر هر ده روز کاری بروزرسانی کند.

ب- کارفرما ناظر پروژه ی ساختمانی خود را براسا فهرست بند الف این ماده مهندسان معماری یا عمران تعیین و به سازمان استان اعلام می کند.

پ- سازمان استان موظف است پس از کنترل اعتبار پروانه اشتغال بکار، صلاحیت، ظرفیت اشتغال اعم از زیربنا و تعداد کار، عدم محکومیت قطعی به مجازت محرومیت ناظر تعیین شده توسط کارفرما، آن را بدون اخذ هر گونه وجه، ثبت و در سامانه اطلاعات حرفه ای، درج کرده و این ناظر را حداکثر ظرف سه روز کاری به طور کتبی یا از طریق شبکه رایانه ای به کارفرما و شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان معرفی کند. سازمان استان تا تاسیس و راه اندازی سامانه فوق مراتب را در سامانه ی استانی درج می کند.

ت – سازمان با نظارت وزارت راه و شهرسازی سامانه اطلاعات حرفه ای را به منظور ایجاد کارنامه حرفه ای الکترونیکی برای اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار موضوع ماده ۴ قانون در بخش ساختمان و شهرسازی و درج سوابق فعالیت های حرفه ای آن ها همچنین ثبت سوابق محکومیت های دارندگان پروانه اشتغال به کار ناشی از وظایف خدمات مهندسی حداکثر تا سه ماه از تاریخ این ابلاغیه راه اندازی و اداره می نماید.

ث- ناظر باید با کارفرما قرارداد کتبی منعقد و حداکثر سه روز کاری مشخصات کامل پروژه را به طور کتبی از طریق شبکه رایانه ای به سازمان استان اعلام کند.

ج – ناظر طرف قرارداد با توجه به ویژگی ها و پیچیدگی پروژه ضمن نظارت مستمر با دارندگان پروانه اشتغال به کار با صلاحیت نظارت در سایر رشته های مندرج در جدول زیر با پذیرش کلیه وظایف قانونی نظارت از سوی ایشان، قرارداد کتبی منعقد نمده و شخصا و با استفاده از خدمات آنان، نظارت بر پروژه را عهده دار می شود.

گروه ساختمانی طبق ماده ۱۲ آیین نامهناظر
گروه های الفمعماری یا عمرانعمران یا معماری و تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی
گروهای ب و ج و د

چ: اشخاص حقوقی به شرط داشتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت در هر چهار رشته با پایه ی مربوط می توانند فقط نظارت گروه های ساختمانی ج و د موضوع ماده ۱۲ آیین نامه را تقبل نمایند. در این حالت مدیر عامل و شخص حقیقی دارای صلاحیت با پایه ی متناسب در رشته معماری یا عمران با عقد قراردادی با مسئولیت مشترک با شخص حقوقی ناظر موضوع جدول فوق می باشد و موظف به انجام نظارت مستمر هستند.

ح – سازمان استان می تواند برای تنظیم روابط طرفین قرارداد نظارت نمونه ی قرارداد های همسان را تهیه و به صورت پیشنهاد برای استفاده در تنظیم متن قرارداد نهائی توسط مهندسان ناظر و کارفرمایان منتشر نماید.

ماده ۳ – فرایند انتخاب طراح ، ناظر و پیمانکار:

الف- کارفرما به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان مراجعه و درخواست صدور پروانه ساختمانی می نماید پس از دریافت دستور تهیه نقشه از مرجع فوق به شرح زیر اقدام می کند.

الف- ۱ – انتخاب طراح معمار دارای صلاحیت براساس جدول زیر و عقد قرارداد کتبی طراحی با وی برای طراحی و تهیه مدارک فنی و نقشه های طراحی.

گروه ساختمانی طبق ماده ۱۲ آیین نامهطراح
گروه های الفمعماری و عمران
گروه های ب و ج و دمعماری، عمران، تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی

الف ۱-۱- انتخاب سایر طراحان دارای صلاحیت وعقد قرارداد کتبی طراحی با آن ها برای تهیه مدارک فنی و نقشه های اطراحی براساس نقشه معماری مصوب، طراح معمار شخصی حقیقی می تواند در چارچوب دفتر مهندسی برای تهیه نقشه های مرحله دوم و مشخصات فنی طراحان عمران تاسیسات مکانیکی و تاسیسات برقی را با نظر کارفرما انتخاب و شخصاً با آنان قرارداد منعقد کند.

الف- ۱- ۲- طراح شخص حقوقی می تواند برای پذیرش وظیفه طراحی و تهیه نقشه های مرحله دوم و امشخصات فنی به شرط داشتن اشخاص حقیقی دارای صلاحیت در هر چهار رشته با صلاحیت مربوط به شرح جدول فوق اقدام کند. در این صورت امضای قرارداد طراحی توسط مدیر عامل شرکت با رئیس موسسه بوده و طراحان ۴ رشته علاوه بر مدیر عامل یا رئیس موسسه نقشه ها و مشخصات فنی را مهر و امضا کنند.

الف ۲- تعیین ناظر و انعقاد قرارداد با وی براساس فرایند ماده ۲ این شیوه نامه انجام نظارت ساختمان توسط طراح بلامانع است.

الف – ۳- انعقاد قرارداد کتبی برای اجرای ساختمان با پیمانکار دارای صلاحیت و معرفیکتبی وی به ناظر قبل از اقدام برای شروع عملیات ساختمانی .

ب- طراح و پیمانکار و سایر دارندگان پروانه اشتغال به کار نیز باید حداکثر ظرف سه روز کاری پس از انعقاد قرارداد مکتوب مشخصات کامل پروژه را به طور کتبی یا از طریق شبکه رایانه ای به سازمان استان اعلام کنند.

پ- کارفرما باید نسخه ای از پروانه ساختمانی و نقشه های ضمیمه آن را از شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان اخذ کند و به ناظر ارائه کند. ناظر نیز موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از اخذ پروانه ساختمانی تصویر مصدق آن و نقشه های ضمیمه آن ارا در قبال اخذ رسید کتبی به سایر اشخاص دارنده صلاحیت نظارت که طرف قرارداد ناظر می باشند تحویل و تصویر دیگر آن را به سازمان استان تسلیم نماید.

ت- سازمان استان موظف است بلافاصله پس از دریافت اطلاعات پروژه ی ساختمانی متعاقبا‍ً مشخصات مربوط را در پرونده ی کلیه ارائه کنندگان خدمات مهندسی پروژه در سامانه اطلاعات حرفه ای دارندگان پروانه اشتغال بکار یا تا زمان تاسیس و راه اندازی آن در سامانه استانی ثبت نماید وظیفه احراز ثبت کامل مشخصات پروژ ها در سامانه فوق به عهده ی رئیس سازمان استان است.

 • عضويت در کانال تلگرام
  عضويت در کانال تلگرام …
 • جزوه ضوابط آتش نشانی ویژه بازار کار معماری و ساختمان
  جزوه ضوابط آتش نشانی ویژه بازار کا …
 • <a href=کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی”/>
  کتاب تشریح پرسش های آزمون نظام مهن …
 • کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسيسات برقي
  کلاس آمادگي آزمون نظام مهندسي تاسي …
 • عضويت در کانال تلگرام
  عضويت در کانال تلگرام …
 • کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها
  کتاب مقررات قوانين و ضوابط حقوقی و …
 • NB20
  NB20 …
 • NB24
  NB24 …

شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر

ث- ناظر و پیمانکار هر پروژه موظفند قبل از انععقاد قرارداد از محل پروژه بازدید کنند و از ویژگی های ملک و مجاورت های آن از جمله موقعیت ملک، همجواری ها، تاسیسات ملک و تاسیسات شهری مجاور ترازها و موقعیت های مکانی و جمیع عامل های موثر در اجرای پروژه اطلاع حاصل کنند و کنترل های لازم را انجام دهند.

ج- کارفرما باید زمین یا محل پروژه را با حضور ناظر طی صورتجسله ای یا امضای خود و مهر و امضای پیمانکار و ناظر به پیمانکار پروژه تحویل دهد ناظر و پیمانکار هیچ گونه وظیفه ای در خصوص صحت مالکیت و انطباق محل یا سند مالکیت ندارند.

چ – نظارت از زمان صدور پروانه ساختمان توسط مرجع صدور پروانه آغاز و با صدور واهی پایان کار خاتمه می یابد.

ح- ناظر مکلف است در صورت عدم انطباق کار در حال اجرا با نقشه های مصوب و مشخصات ضمیمه آن، ضوابط شهرسازی، مقرارت ملی ساختمان و سایر الزامات قانونی و ضوابط لازم الاجرا، ضمن تذکر کتبی به پیمانکار و کارفرما مراتب را به شهرداری یا مرجع پروانه و کنترل ساختمان اعلام و حسب مورد درخواست اصلاح یا توقف عملیات اجرائی را به غیر از تامین و رعایت اصول ایمنی و الزام پیمانکار و کارفرما به رعایت ضوابط لازم الاجرا نماید. ناظر مجاز به اعمال تغییرات در نقشه ها و مشخصات فنی نیست.

خ- کارفرما باید در صورت فسخ، انفساخ، ابطال، یا خاتمه قرارداد با ناظر و پایان نیافتن عملیلت ساختمانی و عدم صدور پایان کار توسط شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ، در صورت نبود منع قانونی ضمن تمدید همان قرارداد یا عقد قرارداد با ناظر جدیدی مجدداً فرایند مربوط به ماده ۲ این شیوه نامه را طی کند.

د- کارفرما باید در صورت فسخ انفساخ، تفاسخ، ابطال، یا خاتمه قرارداد با پیمانکار و پایان نیافتن عملیات ساختمانی، در صورت نبود منع قانونی ، ضمن تمدید همان قرارداد یا عقد قرارداد با پیمانکار جدید موضوع را کتباً به ناظر اعلام نماید.

ذ- حق الزحمه مهندسان طراح و ناظر طرف قرارداد با کارفرما، بر مبنای فهرست قیمت خدمات مهندسی موضوع تبصره ۲ ماده ۱۱۷ آیین نامه، با توجه به خدمات اضافه بر وظائف قانونی، مندرج در قرارداد مکتوب توسط کارفرما مستقیماً به آنان پرداخت خواهد شد. ناظران نباید خارج از قرارداد نظارت دارای هر گونه رابطه ی مالی مقرر در ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ باشند.

ر- مبلغ قرارداد اجرایی ساختمان با توجه به نوع قرارداد و مشخصات ساختمان بین کارفرما و پیمانکار ، با تراضی و توافق طرفین تعیین می گردد.

ز- کلیه دارندگان پروانه اشتغال به کار ، مکلفند قبل از پذیرش خدمات مهندسی شخصا عدم تعارض، منافع، اعتبار پروانه اشتغال به کار عدم محکومیت قطعی به مجازات محرومیت، صلاحیت و ظرفیت اشتغال خود را اعم از زیربنا و تعداد کار قابل پذیرش در انطباق با پروژه مورد نظر کنترل نمایند و در صورت وجود هر گونه منع از حیث این موارد از پذیذش آن خودداری کنند. شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان نیز موظف به کنترل موارد مذکور هستند.کنترل این موارد توسط سازمان استان، شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان یا اشخاص دیگر رافع مسئولیت دارنده ی پروانه اشتغال بکار نمی باشد. در هر صورت مسئولیت اصلی کنترل این موارد به عهده دارنده ی پروانه اشتغال بکار شخص حقیقی و یا مدیر عامل شرکت یا رئیس موسسه دارنده ی اشتغال شخص حقوقی می باشد.

ژ – مهندسان طراح، ناظر و پیمانکار و سایر دارندگان پروانه اشتغال به کار، پس از پذیرش تعهد خدمات مهندسی با هزینه ی شخصی بیمه ی مسئولیت حرفه ای برای خود تهیه و در قرارداد منعکس می نماید.

س – سازمان استان مجاز به اخذ حق الزحمه خدامتن مهندسی یا توزیع کار بین مهندسان نمی باشد پاسخ ندادن یا صادر نکردن معرفی نامه کتبی یا از طریق شبکه رایانه ای توسط سازمان استان برای ناظر، به شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه و کنترل ساختمان، ظرف حداکثر سه روز کاری از تاریخی که اسامی آنان توسط کارفرما به سازمان استان اعلام می شود به منزله معرفی سازمان استان است. همچنین سازمان استان اعلام می شود. به منزله معرفی سازمان استان است. همچنین سازمان استان مکلف است مشخصات کامل پروژه های مورد تعهد اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال به کار را بلافاصله پس از اخذ در سامانه اطلاعات حرفه ای ، درج کند.

ش- مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی پس از بررسی و تائید توسط شورای بررسی و تایید مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی موضوع ماده ۱۱۷ آئین نامه اجرایی، با تصویب وزیر راه و شهرسازی جهت اطلاع عموم آگهی خواهد شد.

ع- ف اختلاف بین طراح ، پیمانکار، ناظر یا کارفرما با داوری مورد تراضی طرفین خواهد بود و نظر کارشناسی سازمان استان می تواند در اوری مدنظر قرار گیرد. رفع اختلاف بین طراح، پیمانکار و ناظر طبق نظر کارشناسی رسمی و مکتوب استان خواهد بود.

این شیوه نامه در تاریخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۶ تصویب و ابلاغ گردید و ماده ۴ و کلیه بندهای ذیل آن، ماده ۵ و بندهای ذیل آن بجز جدول شماره ۱، بندهای ۱۳ – ۱، ۱۳-۲، ۱۳-۷، ماده ۱۶ و کلیه بندهای ذیل آن، ماده ۱۷ و کلیه بندهای ذیل آن از پیوست مبحث دوم مقرارت ملی ساختمان (نظامات اداری) و هرگونه ضوابط و فرایندهای منبعث از آن لغو و ابطال شد. این شیوه نامه از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا ست.

عباس آخوندی وزیرراه و شهرسازی

مشاهده منابع آزمون نظام مهندسی

منابع آزمون نظام مهندسی نقشه برداری

نوشته شیوه نامه جدید انتخاب مهندس ناظر اولین بار در پایگاه خبری تحلیلی مهندسین نیوز پدیدار شد.

دیدگاه کاربران انتشار یافته : 0 - در انتظار بررسی : 1
  • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.